Instroom

Wereldkeuken, kunst, reflectie en (gespannen) stilte

Gasthuis, Mechelen

Dat er vandaag weinig nieuw te rapen valt in de kunstwereld wordt stilaan een routineuze gedachte. Nieuwe, slim-opgeleide generaties ‘curatoren’ verdringen elkaar met open ogen naar de lonkende kunstmarkt; weten ronkend-begeleidende teksten activistisch uit te smeren naar hun doelpubliek maar weten in de meeste gevallen weinig raad met hoe aan de inhoud een vernieuwend ‘format’ (display) te (her)bedenken.

Interessante en innoverende projecten doen zich vooral voor in de marge of in de luwte van de periferie en bij kunstenaars/bemiddelaars die proberen een autonoom parcours te bewandelen; dat is vandaag helemaal geen evidentie meer.

Zo iemand is bijvoorbeeld kunstenaar Nico Dockx, wel niet hier maar wel bekend in het buitenland – en die zich vandaag vooral bezighoudt met de spannende relatie tussen kunst en de concrete wereld in de context van (vooral) food en met het opzetten van projecten in de kunstacademie van Antwerpen. Nico Dockx is een dissonante stem in de reguliere kunstwereld.

En hierin beperken veel kunstbemiddelaars zich tot het poneren van stoere taal in ‘ter plekke’ brochures en verschansen zich – al dan niet vet-vlaams gesubsidieerd – in de geborgenheid en/of duisternis van een kunstcenter of dito hal en halen qua publiek hoogstens de bekende van kerk naar kerk hoppende ‘gemeenschap’ bij elkaar.

Hierbinnen in deze verdichte kunst-biotopen is geen of weinig kritiek en/of discours mogelijk en/of aan de orde – projecten in het beschermde netwerk worden bovendien onderling bejubeld én aangeprezen door aanleunende pers-organen.

Al bij al blijft alles dan braaf en traditioneel en is de impact relatief klein en bekrompen.

Nico Dockx beweegt zich op een vrije manier in de kunstwereld. Hij faciliteert en stelt zich als kunstenaar ten dienste van andere kunstenaars en zet zich in om via zijn particuliere kunstpraktijk mét daad de wereld in een ander en meer inzichtelijk begrip te contextualiseren.

De notie ‘gemeenschap’ is hem niet vreemd of wellicht is het werken met en voor ‘gemeenschappen’ méér op zijn lijf geschreven.

In het najaar 2023 organiseerde hij in Waregem ‘Pirate Pavilion’ – het was een soort geconcentreerd manifest van zijn artistieke intenties. Een open tent-paviljoen was opgesteld in een park in Waregem. Het dak ervan was van lokaal geproduceerd wereldbekend canvas waarop ondermeer Dan Perjovschi politieke tekeningen in zijn bekende stijl aanbracht.

Dagelijks werd het paviljoen gebruikt door niet alleen de kunstwereld maar ook door plaatselijke organisaties en verenigingen die er allerhande workshops en educatieve activiteiten samenbrachten. Dockx ten voeten uit: het samenbrengen van mensen n’importe qui in de slipstream van wat ooit door Nicolas Bourriaud ‘esthétique relationnelle’ werd genoemd.

Waregem-park was ook de plaats van handeling voor een concert-marathon van Dennis Tyfus én gesprekken met Philippe Van Cauteren, Louwrien Wijers en Chris Dercon. In die paviljoen-context was ook kok Seppe Nobels & instroom te gast met de creatie van free food op basis van recepten van mensen alhier op de vlucht wiens voedsel Seppe Nobels in samenspraak aanpaste met lokale ingrediënten.

Voedsel als efemere materie van op smaak gebrachte inburgering; levens-noodzakelijk voedsel dat a priori mensen bij elkaar brengt rond keuken, tafel en keukentafel.

In 2015 maakte wijlen top-curator Germano Celant in de Triënnale in Milaan een overdonderende expo over de geschiedenis van voedsel. Interessant om zien ‘hoe’ vooral technologie de taak verlichtte van het maken van voeding; wat wel ontbrak in die overrompelende tentoonstelling was het sociale aspect van eten. Op uitzondering van “FOOD” – het sociale kunstenaarsrestaurant van onder meer Gordon Matta-Clark die in 1971 in Soho New York datrestaurant (ook) beschouwde als een soort samenscholingsplaats waar kunstenaars elkaar konden ontmoeten en elkaar inspireren.

In eenzelfde spirit bracht Nico Dockx zowat al zijn artistieke ingrediënten onder één open en voor iedereen toegankelijk paviljoen-dak.  “Pirate Pavilion” in Waregem was en werd een heerlijke cocktail van zijn artistieke beweegredenen die niet meteen te maken hebben met de productie van autonome kunst-producten.

Nu, in het al geruime tijd verlaten Gasthuis in Mechelen organiseert Instroom Academy -subsidieloos – op uitzondering van wat logistieke steun van de stad Mechelen – een culinair project met instromers en coach chef-kok Seppe Nobels. Door toedoen van een flinke scheut kunst via Nico Dockx krijgen de tafelenden open ‘informatie’ en ontroerende verhalen van de mensen (in opleiding) te horen, die omwille van oorlog en ideologie bij ons zijn terecht gekomen en (soms) na bochtig-lange tochten hier een thuis vonden.

Instroom Academy in Gasthuis Mechelen is een hoogstaande culinaire opleiding met als intentie het laten doorstromen van toptalent naar allerlei culinaire spelers.

Het culinair middag- en avondproject wordt bestempeld als een beleving; ik hou het liever bij de omschrijving van een ‘wereld- bewuste ervaring’, temeer omdat alles wat vandaag met cultuur te maken heeft het etiket “beleving” wordt opgeplakt, als een behendige waardevrije vermomming voor alles wat zich al té nadrukkelijk in het leven voordoet.

Nico Dockx regisseert de genodigden van de ene ruimte/kamer naar de andere met een plaats-apotheose in de barokke kapel. De idee van te tafelen in een ‘hospice’ werkt in dit werelds culinair project bijzonder wel; de gedachte van een seculier Godshuis 2024 actualiseert de noties solidariteit en gastvrijheid. Met de opbrengst van de gasten blijft dit educatief opleidingsproject financieel zelfstandig zonder politieke beperkingen of inmenging

Veel kan ik in deze context niet verklappen, omdat de ervaring zelf van dit project juist het zout is op wat men aan heerlijks eet.

De kunst is hier alom aanwezig en drukt zich uit in een engagement dat aan de ene kant militant is en bij andere kunstwerken onderhuids knaagt aan de staat van de wereld waarin wij nu allemaal met een brokje onzekerheid moeten leren leven.

Nikita Kadan toont een reeks sprekende posters met krabbelend kabbelende slogans tegen de oorlog en tegen de smerige Russische dictatuur. Een landgenoot uit Kiev, Yevgen Nikiforov presenteert een reeks foto’s van het proces van ‘de-communisme’ in zijn land en wat verder houdt iedereen 1 minuut de adem in voor stilte voor de vele slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Het monumentale schilderij van Tom Liekens zit vol en bol van symboliek net zoals de aangrijpende film van Jan Beddegenoodts die kunstenaar Gamlet Zinkivski volgde bij het artistiek registeren van de oorlog. De monumentale foto’s van de Mechelse Annelies De Weerdt vertonen de fiere koks die hier zorgen voor de lekkere gerechten en in de sfeervol verlichte kapel verbergt naar verluidt een schilderij van Nick Andrews een versneden doek van Antoon van Dyck.

Dit parcours met door vluchteling-gasten gekookt en geserveerd voedsel, samen met de verhalen én de omringende kunst – maakt dat dit format veel méér betekent dan een ordinaire tentoonstelling (met a4-zaaltekst) over een prangende maatschappelijke problematiek. Het tafelen met anderen van tafel naar tafel genereert bijkomende onderlinge verhalen over gezouten en ongezouten meningen, onderwerpen en andere ervaringen.

Het hippe begrip verbinding is hier geen lege, modieuze schelp; ze is één grote smaak-sensatie zoals met het Indische street-food-gerechtje van Fierte-Sandip die scoort met zijn Royal Pani Puri. Het is een heerlijke licht gevuld dingetje/smaakbommetje dat zijn naam haalde van de directe interesse van onze Koning (tijdens een bezoek bij Instroom, Antwerpen) die naar de manier informeerde waarop zo een fragiel-eetbaar schulpje wordt gemaakt. Fierte-Sandip leerde het te maken aan onze Koning Philippe…

Nog tot einde juni 2024 kan je dit nog allemaal beleven in Gasthuis Mechelen; reserveren kan via seppenobels.be

Luk Lambrecht

Traduction en français

Flux entrant

Cuisine du monde, art, réflexion et silence (tendu)

Gasthuis, Malines

Le fait qu’il n’y ait pas grand-chose de nouveau à glaner dans le monde de l’art d’aujourd’hui devient peu à peu une routine. Les nouvelles générations de « curateurs » bien formés se bousculent, les yeux ouverts sur le marché de l’art qui s’annonce ; ils savent comment diffuser de manière activiste des textes d’accompagnement décousus à leur public cible, mais dans la plupart des cas, ils ne savent guère comment (ré)inventer un « format » innovant (affichage) lié au contenu.

Les projets intéressants et novateurs se produisent principalement en marge ou sous le vent de la périphérie et parmi les artistes/médiateurs qui tentent de suivre une voie autonome, ce qui n’est plus du tout évident aujourd’hui.

C’est le cas, par exemple, de l’artiste Nico Dockx, qui n’est pas d’ici mais qui est bien connu à l’étranger – et qui, aujourd’hui, se préoccupe surtout de la relation passionnante entre l’art et le monde concret dans le contexte (surtout) de l’alimentation et de la mise en place de projets dans l’académie des arts d’Anvers. Nico Dockx est une voix discordante dans le monde de l’art dominant.

De nombreux médiateurs artistiques se contentent de pontifier dans des brochures « sur place » et se retranchent – qu’ils soient ou non subventionnés par la Flandre – dans la sécurité et/ou l’obscurité d’un centre d’art ou d’une salle de spectacle et, en termes de public, rassemblent tout au plus la « communauté » familière qui va d’église en église.

Au sein de ces biotopes artistiques compactés, peu ou pas de critiques et/ou de discours sont possibles et/ou à l’ordre du jour – en outre, les projets du réseau protégé sont mutuellement applaudis et loués par les organes de presse voisins.

En outre, les projets du réseau protégé sont mutuellement applaudis et loués par les organes de presse adjacents. Dans l’ensemble, tout reste bien élevé et traditionnel et l’impact est relativement faible et étroit d’esprit.

Nico Dockx évolue librement dans le monde de l’art. En tant qu’artiste, il se met au service d’autres artistes et s’engage à contextualiser le monde dans une compréhension différente et plus perspicace par le biais de sa pratique artistique privée avec des actes.

La notion de « communauté » ne lui est pas étrangère, ou peut-être que travailler avec et pour des « communautés » est plus à son goût.

À l’automne 2023, il a organisé le « Pirate Pavilion » à Waregem, une sorte de manifeste concentré de ses intentions artistiques. Une tente-pavillon ouverte a été installée dans un parc de Waregem. Son toit était constitué d’une toile locale mondialement connue sur laquelle Dan Perjovschi, entre autres, a appliqué des dessins politiques dans son style bien connu.

Chaque jour, le pavillon était utilisé non seulement par le monde de l’art, mais aussi par des organisations et associations locales, qui y organisaient toutes sortes d’ateliers et d’activités éducatives. Dockx down to earth : réunir les gens n’importe qui dans le sillage de ce que Nicolas Bourriaud a appelé l' »esthétique relationnelle ».

Le parc de Waregem a également accueilli un concert marathon de Dennis Tyfus ainsi que des discussions avec Philippe Van Cauteren, Louwrien Wijers et Chris Dercon. Dans le cadre de ce pavillon, le chef Seppe Nobels & instream a également été invité à créer des plats gratuits à partir de recettes de coureurs, que Seppe Nobels a adaptées en fonction des ingrédients locaux.

La nourriture est une matière éphémère d’indigénisation aromatique ; une nourriture essentielle à la vie qui rassemble a priori les gens autour de la cuisine, de la table et de la table de cuisine.

En 2015, le regretté conservateur Germano Celant a créé une exposition bouleversante sur l’histoire de l’alimentation à la Triennale de Milan. Il est intéressant de voir « comment » la technologie a facilité la fabrication des aliments, mais ce qui manquait à cette exposition, c’était l’aspect social de l’alimentation. À l’exception de « FOOD », le restaurant social pour artistes de Gordon Matta-Clark, entre autres, qui, en 1971 à Soho New York, voyait ce restaurant (aussi) comme une sorte de lieu de rassemblement où les artistes pouvaient se rencontrer et s’inspirer les uns les autres.

Dans un esprit similaire, Nico Dockx a rassemblé tous ses ingrédients artistiques sous le toit d’un pavillon ouvert et accessible à tous.  Le « Pirate Pavilion » à Waregem était et est devenu un délicieux cocktail de ses motivations artistiques qui ne sont pas immédiatement liées à la production de produits artistiques autonomes.

Aujourd’hui, dans la Gasthuis de Malines, abandonnée depuis longtemps, l’Instroom Academy organise – sans subvention, à l’exception d’un soutien logistique de la ville de Malines – un projet culinaire avec les instromers et le chef cuisinier Seppe Nobels. Avec une touche d’art de Nico Dockx, les convives entendent des « informations » ouvertes et des histoires émouvantes sur les personnes (en formation) qui sont arrivées chez nous à cause de la guerre et de l’idéologie et qui ont (parfois) trouvé un foyer ici après de longs et sinueux voyages.

L’Instroom Academy du Gasthuis Mechelen est une formation culinaire de haut niveau visant à permettre aux meilleurs talents d’accéder à tous les types d’acteurs culinaires.

Le projet culinaire de l’après-midi et de la soirée est qualifié d’expérience ; je préfère m’en tenir à la description d’une « expérience consciente du monde », d’autant plus que tout ce qui a trait à la culture est aujourd’hui qualifié d' »expérience », comme un habile déguisement sans valeur pour tout ce qui est déjà trop emphatique dans la vie.

Nico Dockx dirige les invités d’un espace/chambre à l’autre avec une apothéose de lieu dans la chapelle baroque. L’idée de manger dans un  » hospice  » fonctionne particulièrement bien dans ce projet culinaire mondain ; l’idée d’une Maison de Dieu 2024 laïque actualise les notions de solidarité et d’hospitalité. Grâce aux recettes des invités, ce projet de formation éducative reste financièrement indépendant, sans contraintes ni interférences politiques

Je ne peux pas révéler grand-chose dans ce contexte car l’expérience même de ce projet est précisément le sel sur ce que l’on mange de délicieux.

L’art est ici omniprésent, s’exprimant dans un engagement militant d’une part et, avec d’autres œuvres, rongeant en filigrane l’état du monde dans lequel nous devons tous désormais apprendre à vivre avec une part d’incertitude.

Nikita Kadan présente une série d’affiches parlantes où sont griffonnés des slogans ondulants contre la guerre et contre la méchante dictature russe. Un compatriote de Kiev, Yevgen Nikiforov, présente une série de photographies du processus de « décommunisation » dans son pays et, un peu plus loin, tout le monde retient son souffle pendant une minute de silence pour les nombreuses victimes de la guerre en Ukraine.

La peinture monumentale de Tom Liekens est pleine de symbolisme, tout comme le film poignant de Jan Beddegenoodts qui a suivi l’artiste Gamlet Zinkivski dans son enregistrement artistique de la guerre. Les photographies monumentales d’Annelies De Weerdt, basée à Malines, montrent les fiers cuisiniers qui fournissent les plats savoureux ici et, dans la chapelle éclairée par une lumière d’ambiance, une peinture de Nick Andrews cacherait une toile découpée d’Anthony van Dyck.

Ce parcours de plats cuisinés et servis par des réfugiés, ainsi que les histoires et les œuvres d’art qui l’entourent, font de ce format bien plus qu’une vulgaire exposition (avec un texte en format A4) sur un problème social urgent. Le fait de dîner avec d’autres personnes d’une table à l’autre génère des histoires mutuelles supplémentaires sur des opinions, des sujets et d’autres expériences, salées ou non.

Le concept branché de connexion n’est pas ici une coquille vide et à la mode ; il s’agit d’une grande sensation gustative, comme dans le cas du plat de cuisine de rue indienne de Fierte-Sandip, qui marque avec son Royal Pani Puri. Il s’agit d’une délicieuse bombe gustative légèrement farcie qui doit son nom à l’intérêt direct de notre Roi (lors d’une visite à Instroom, Anvers) qui s’est enquis de la manière dont est fabriquée une coquille aussi fragile et comestible. Fierte-Sandip a appris à notre Roi Philippe comment la fabriquer ….

Vous pouvez encore vivre cette expérience au Gasthuis Mechelen jusqu’à la fin juin 2024 ; les réservations peuvent être faites via seppenobels.be.

Luk Lambrecht

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.