De postkaart als venster op de wereldDe postkaart als venster op de wereld

Screenshot

Een uitzonderlijk mooie en goed overdachte tentoonstelling

Le Delta, Namur

>18.O8.2024

Screenshot

Interessant-relevante en niet vervelende tentoonstellingen zijn vandaag zeldzaam geworden. Solo-tentoonstellingen met actuele kunstenaars zijn voor ‘curatoren’ een stuk “comfortabeler” en laten de kunstenaar vooral werkend ‘aan zet’.

Curator Virginie Devillez slaagt erin een tegelijk mooie en inhoudelijk doordachte tentoonstelling samen te stellen over een onderwerp in de kunst die heel wat inhoudelijke thema’s aanraakt binnen het proces van emancipatie en ‘onthechting’ van de kunst en haar geschiedenis.

De postkaart is al sedert het einde van de 19e eeuw een democratisch massa-medium die de brug overspant met het ontsluiten van kennis en schoonheid in een wereld die toen nog nauwelijks be-reisd en bekend was.

De postkaart is een ding dat nog steeds tussen de vingers tintelt van bezoekers bij een bezoek aan een museum of een tentoonstelling waar in een molentje postkaarten worden aangeboden. Een postkaart is een souvenir par excellence; een drukwerk-kartonnetje dat stevig tegen de muur of bureaulamp blijft staan en/of als zich gewillig laat pinnen tegen een muur of prikbord.  

Een postkaart is een ‘soulmate’ in kortstondige momenten van (visueel) denken en her-denken.  De postkaart wordt gekoesterd en alhoewel het geen economische betekenis verdraagt is de postkaart dan toch een object van verzameling gebleven en een ding van ersatz-bezit.

Wat Virginie Devillez in haar mooi opgebouwde tentoonstelling wel een beetje vergeet, is het belang van de postzegel. De postzegel was en is nog deels een educatief klein-ding met economisch nut als briefport. Op de miniatuur-afbeeldingen staan allerlei afbeeldingen afgedrukt met historisch-, sociaal-culturele of toeristische informatie.

Het verzamelen van postzegels was sinds kort een massaal bedreven educatieve vrijetijdsbesteding mét stip, geassocieerd met stichtende attitudes zoals orde, structuur en het uitvoeren van precieze handelingen.

De postzegelverzamelaar vertoonde /vertoont eenzelfde passie als de kunstverzamelaar die dat veelal exclusief en particulier beleeft in ruime lofts; ver weg van het publieke gebeuren. Beiden kiezen toch echter wel om ‘unieke’, zeldzame stukken te verwerven en weten zich daardoor sociaal-statisch bij anderen te onderscheiden.

Toen ik zelf nog in de jaren negentig met genoegen werkte in het Postmuseum in Brussel, ervaarde ik aan den lijve de passie van de postzegel-verzamelaars – die genoeg hadden aan een anonieme zwarte aktentas om hun verzameling-mappen mee te nemen. Ook hoe zij nerveus op zoek waren naar een perfecte ‘eerste-dag-stempel’ op de pas te koop gestelde recente postzegel(s) – unieke stempels die zij lieten aanbrengen op de meest inventieve dragers zoals folders, cd-hoezen en boeken.  Kunstenaar Guy Rombouts had de eer om ooit in AZART een “eerstedagstempel” te mogen ontwerpen waarvoor rijen wachtende het Postmuseum bezochten…

Maar goed terug naar Namur; stel je toch maar eens voor dat dagelijks tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs (1889) niet minder dan 6OOO postkaarten werden verkocht van de Eiffeltoren, als een embleem van moderniteit, dé nieuwe tijd en van voortschrijdende technische innovatie.

De postkaart bezegelde het omarmen van de eerste tekenen van nutteloos spektakel: de Eiffeltoren als koppelteken tussen wat was en wat zou worden; een open sprong in het onbekende van de vooruitgang.

De tentoonstelling van Virginie Devillez keert heerlijk terug naar de kiemen van het modernisme waarin stap na stap werd geknabbeld aan het aura van het kunstwerk, zoals Walter benjamin dat treffend formuleerde.

De postkaart speelde daar een rol van belang in door afbeeldingen massaal te reproduceren via de mogelijkheden van de fotografie als middel om de wereld ongelimiteerd te reproduceren.

De expo begint met een indringend verhaal over een postkaart van Francis Picabia uit 19O8. Het is een banaal kaartje met een zicht op Bourget-du-Lac met op de achterkant de handgeschreven mededeling “Un beau petit tableau, mais c’est une carte postale”. Op de voorkant met het idyllische uitzicht, hand-tekende Picabia op een schoolmeesterachtige manier rechtsonder de prentkaart met zijn naam.

Dit postkaartje is een wonderlijke aanleiding in deze expo die de kanteling naar de avant-garde aanwijst – Picabia eigent zich in dat jaar een ready-made gedrukte afbeelding toe en deelt op de achterkant mede dat het tegelijk een mooi schilderijtje is maar al bij al toch een postkaart blijft. De postkaart van Francis Picabia scherpte de potloden en leidde tot heftige discussies aan de wieg van het kiemend modernisme.

De tentoonstelling helermaal beschrijven zou afbreuk doen aan het plezier bij het ervaren van deze tentoonstelling.

Intelligente Virginie Devillez badineert in de expo gezwind verder langs Paul Eluard , Hannah Höch en landt vanzelfsprekend bij de Belgische surrealisten Paul Nougé en ‘vaste waarde’ René Magritte die hier présent is met een aantal minder bekende experimenten met postkaarten als voorlopers van wat wij later kennen als Mail Art.  

Mail Art als vrije uitdrukking van taal en beeld en waarbij de wereldwijde distributie verliep via de Post zonder intentie van speculatie of jacht op meerwaarde.

Heel mooi hier is de introductie van twee werken van Marcel Broodthaers, de magiër van het goochelen met betekenissen tussen en met taal en beeld. Van Broodthaers zijn twee werken te zien gebaseerd op een gevonden postkaart die hij in het gezegende jaar 1972 transformeerde in een wonderlijke kortfilm van 4 minuten én in een serieel-minimaal werk waarin de postkaart meerdere malen als op een dambord wordt gecombineerd met de reproductie van die bewuste postkaart.   De titel “Chère petite soeur..” is de aanhef op de postkaart waarbij op een ontwapenende manier wordt gecorrespondeerd over de zee die naast romantiek ook kan ontsteken in een storm van alles overtreffende mens-bedreigend natuurgeweld. Dat Marcel Broodthaers een banale, statische prentkaart als basis neemt voor een dynamische film, werd toen binnen de beeldende kunst aangestipt als een vernieuwende manier van associatieve beeldproductie.

Uiteraard kon ook On Kawara niet op deze tentoonstelling ontbreken; de immer afwezige kunstenaar die tijd-trajecten en ‘op de cadans van de tijd’ per post, telex of telegram (vooral) communiceerde dat hij nog leefde of een handeling verrichtte zoals ’s morgens op te staan… wist zijn kunstproductie in een eenvoudig en repetitief existentieel format te formaliseren.

Een andere in Brussel residerende kunstenaar Peter Downsbrough is indrukwekkend aanwezig met een reeks op schap gezette toeristische prentkaarten waarop hij minimale toevoegingen aanbracht zoals twee verticale lijnen en/of subtiele woorden die ons denken op een denkbeeldige manier aan elkaar rijgt. Ook een tijdelijke installatie met het woord AND die hij vervolgens ook spiegelde, staan in zwarte plakletters te lezen als een naar adem snakkend koppelteken op twee tegenover elkaar liggende muren.

In de buurt weet ook Aglaia Konrad te imponeren met een tafel-installatie met prentkaarten die in houdertjes worden gehouden als een in schaal gereduceerde hommage aan de architecte Lina Bo Bardi.

Het maakt allemaal indruk in Namur “hoe” postkaarten hier een andere en inspirerende blik genereren en dat blijvend doet vanaf de introductie.

Te veel om alles verder te beschrijven, maar wat hier fascineert is de ping-pong die Virginie Devillez blijft aanhouden doorheen de tentoonstelling met haar gedreven kennis van toen, geprikkeld met actuele artistieke posities waarin niet alleen de nostalgie van de postkaart er doorheen schemert.

De bezoeker wordt in Le Delta over twee verdiepingen geconfronteerd met Marcel Duchamp en Aby Warburg en komt “thuis” in onze tijd met perfect “geplaatst” werk van bijvoorbeeld een massieve op kleur gebaseerde en dito ogende prentkaart-installatie van Oriol Vilanova. De obligate Joëlle Tuerlinckx toont hier in een vitrine een box prentkaarten die haar denken uit elkaar vouwt voor de toeschouwer die blijft toekijken hoe eenvoud een maximum aan rijkgevuld denken oplevert.   

“De postkaart, verzamel en kunstobject” is één van die uitzonderlijke thematische tentoonstellingen die als een goed georganiseerd raderwerk in elkaar zit en dankzij de brede kennis van de ‘curator’ nooit verveeld tot op het einde van een uiterst boeiend visueel discours. Waarna op het dakterras van Le Delta de indrukwekkende citadel zich aandient als een aanlokkelijke postkaart…

Luk Lambrecht

www.ledelta.beTraduction en français

La carte postale comme fenêtre sur le monde
Une exposition exceptionnellement belle et bien conçue
Le Delta, Namur

18.O8.2024

Les expositions pertinentes et non fastidieuses sont devenues rares aujourd’hui. Les expositions individuelles d’artistes actuels sont beaucoup plus « confortables » pour les « curateurs » et, surtout, laissent l’artiste travailler « en charge ».
La commissaire Virginie Devillez réussit à monter une exposition à la fois belle et substantiellement réfléchie sur un sujet artistique qui touche à de nombreux thèmes de fond dans le processus d’émancipation et de « détachement » de l’art et de son histoire.

La carte postale est un média de masse démocratique depuis la fin du 19e siècle, qui a permis l’ouverture de la connaissance et de la beauté dans un monde qui était alors à peine parcouru et connu.
La carte postale est un objet qui se glisse encore entre les doigts des visiteurs lorsqu’ils se rendent dans un musée ou une exposition où des cartes postales sont proposées dans un moulin. La carte postale est le souvenir par excellence ; un carton imprimable qui reste bien accroché au mur ou à la lampe de bureau et/ou qui est volontiers épinglé sur un mur ou un panneau d’affichage.
La carte postale est l’âme sœur des moments fugaces de réflexion (visuelle) et de remise en question. La carte postale est chérie et, bien qu’elle ne tolère pas de signification économique, elle est restée un objet de collection et un ersatz de possession.
Ce que Virginie Devillez oublie un peu dans son exposition magnifiquement construite, c’est l’importance du timbre-poste. Le timbre-poste était et est toujours en partie une petite chose éducative avec une utilisation économique en tant que port de lettres. Sur les images miniatures sont imprimées toutes sortes d’images avec des informations historiques, socioculturelles ou touristiques.
Depuis peu, la philatélie est devenue un loisir éducatif massivement pratiqué avec un point, associé à des attitudes édifiantes telles que l’ordre, la structure et l’exécution d’actions précises.
Le collectionneur de timbres manifeste la même passion que le collectionneur d’art, qui le fait souvent de manière exclusive et privée dans des lofts spacieux, loin du regard du public. Cependant, tous deux choisissent d’acquérir des pièces « uniques », rares, et parviennent ainsi à se distinguer des autres d’un point de vue socio-statique.
Lorsque je travaillais au Musée de la Poste à Bruxelles dans les années 1990, j’ai pu constater la passion des collectionneurs de timbres, qui se contentaient d’une mallette noire anonyme pour transporter leurs dossiers de collection. J’ai aussi vu comment ils cherchaient nerveusement un « timbre premier jour » parfait sur le(s) timbre(s) récemment mis en vente – des timbres uniques qu’ils avaient apposés sur les supports les plus inventifs tels que des dépliants, des pochettes de CD et des livres. L’artiste Guy Rombouts a eu l’honneur de concevoir un « timbre premier jour » à AZART, pour lequel des files d’attente se sont formées au Musée de la Poste…..

Pour en revenir à Namur, imaginez que pas moins de 6OOO cartes postales de la Tour Eiffel ont été vendues quotidiennement lors de l’Exposition Universelle de Paris (1889), comme emblème de la modernité, de l’ère nouvelle et de l’avancée des innovations techniques.
La carte postale scelle l’adhésion aux premiers signes du spectacle futile : la Tour Eiffel comme trait d’union entre ce qui était et ce qui allait devenir ; un saut ouvert dans l’inconnu du progrès.
L’exposition de Virginie Devillez revient avec bonheur sur les germes du modernisme où, pas à pas, l’aura de l’œuvre d’art a été grignotée, comme l’a bien dit Walter Benjamin.
La carte postale a joué un rôle important à cet égard en reproduisant massivement des images grâce aux possibilités de la photographie comme moyen de reproduire le monde sans limite.

L’exposition commence par l’histoire poignante d’une carte postale de Francis Picabia datant de 19O8. Il s’agit d’une carte banale représentant une vue du Bourget-du-Lac avec un message manuscrit au verso : « Un beau petit tableau, mais c’est une carte postale ». Au recto de la vue idyllique, Picabia a apposé sa signature manuscrite en bas à droite de la carte postale, à la manière d’un maître d’école.
Cette carte postale est un événement extraordinaire dans cette exposition qui souligne le basculement vers l’avant-garde – Picabia s’approprie une image imprimée toute faite cette année-là et annonce au verso qu’il s’agit en même temps d’une belle petite peinture, mais qu’il s’agit avant tout d’une carte postale. La carte postale de Francis Picabia a aiguisé les crayons et donné lieu à de vives discussions dans le berceau du modernisme naissant.

Décrire l’exposition de manière infernale n’enlèverait rien au plaisir de la vivre.
Intelligente, Virginie Devillez passe rapidement dans l’exposition devant Paul Eluard, Hannah Höch et, bien sûr, les surréalistes belges Paul Nougé et l’éternel favori René Magritte, qui est présent ici avec des expériences moins connues sur les cartes postales, précurseurs de ce que nous avons connu plus tard sous le nom de Mail Art.
Le Mail Art est une expression libre du langage et de l’image, dont la distribution mondiale se fait par l’intermédiaire de la Poste, sans intention de spéculation ou de recherche de plus-value.
L’introduction de deux œuvres de Marcel Broodthaers, le magicien du jonglage des significations entre et avec le langage et l’image, est très agréable. Deux œuvres de Broodthaers sont exposées, basées sur une carte postale trouvée qu’il a transformée en 1972, année bénie, en un merveilleux court-métrage de 4 minutes et en une œuvre sérielle minimale dans laquelle la carte postale est combinée plusieurs fois, comme sur un échiquier, avec la reproduction de cette carte postale. Le titre « Chère petite sœur… » est la salutation de la carte postale, qui correspond de manière désarmante à la mer qui, outre le romantisme, peut aussi s’enflammer dans une tempête de violence naturelle dévorante et menaçante pour l’homme. Le fait que Marcel Broodthaers prenne une carte postale banale et statique comme base d’un film dynamique a alors été présenté dans les arts visuels comme une méthode innovante de production d’images associatives.
Bien entendu, On Kawara ne pouvait pas non plus être absent de cette exposition ; l’artiste toujours absent qui voyageait dans le temps et communiquait « à la cadence du temps » par courrier, télex ou télégramme (principalement) qu’il était vivant ou qu’il accomplissait une action telle que se lever le matin… a réussi à formaliser sa production artistique dans un format existentiel simple et répétitif.
Un autre artiste résidant à Bruxelles, Peter Downsbrough, a une présence impressionnante avec une série de cartes postales touristiques montées sur étagères sur lesquelles il a appliqué des ajouts minimaux tels que deux lignes verticales et/ou des mots subtils qui relient notre pensée d’une manière imaginaire. Une installation temporaire avec le mot AND, qu’il a ensuite reflété, peut également être lue en lettres noires adhésives comme un trait d’union haletant sur deux murs opposés.
À proximité, Aglaia Konrad impressionne également avec une installation de table composée de cartes postales maintenues dans des supports, un hommage à échelle réduite à l’architecte Lina Bo Bardi.
À Namur, on est impressionné par la façon dont les cartes postales génèrent un aspect différent et inspirant, et ce, de façon permanente depuis leur introduction.

Trop pour tout décrire plus avant, mais ce qui fascine ici, c’est le ping-pong auquel Virginie Devillez se livre tout au long de l’exposition avec sa connaissance approfondie de l’époque, pimentée de positions artistiques actuelles dans lesquelles la nostalgie de la carte postale n’est pas la seule à transparaître.
Le visiteur est confronté à Marcel Duchamp et Aby Warburg dans Le Delta sur deux étages et revient à notre époque avec des œuvres parfaitement « placées », par exemple une installation massive de cartes postales d’Oriol Vilanova, basée sur la couleur et l’apparence de la carte postale. Ici, l’incontournable Joëlle Tuerlinckx présente dans une vitrine une boîte de cartes postales qui plie sa pensée pour le spectateur qui continue d’observer comment la simplicité maximise la richesse de la pensée.

La carte postale, collectionneur et objet d’art » est l’une de ces expositions thématiques exceptionnelles qui s’assemblent comme un rouage bien organisé et qui, grâce aux vastes connaissances de la « curatrice », ne s’ennuient jamais jusqu’à la fin d’un discours visuel très engageant. Après quoi, sur le toit-terrasse du Delta, l’impressionnante citadelle se présente comme une carte postale séduisante….

Luk Lambrecht
www.ledelta.be

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.