Referentiële kunst in De Pont Museum Tilburg

© Thomas Schütte, Schiff (Modell 1:20), 1980, foto: Antoine van Kaam

Thomas Schütte en Stan Douglas excelleren !

De Pont Museum is een plaats waar een liefhebber van actuele kunst vastberadenheid kan terugvinden; een plek waar niet op slag elke hype paseert. Het beleid is er voorzichtig en hobbelt niet de grillen van de verhitte kunstmarkt na. De Pont toont vanaf het begin van haar bestaan in 1992 – een moment waarop de lage landen via documenta 9 (Kassel) van wijlen Jan Hoet volledig in de ban geraken van de de hedendaagee kunst. De Pont in Tilburg is inmiddels bijna een “Vlaams-Brussels” buitenverblijf geworden waar al onze kunstenaars van enige faam er een tentoonstelling geserveerd kregen zoals dat het geval was voor ondermeer Raoul De Keyser, Luc Tuymans, Berlinde de Bruyckere, Ann Veronica Janssens, Michel Francois, Kasper Bosmans en Anne Daems. De Pont blijft een kunstcenter dat perfcet is afgelijnd en georganiseered. Niets staat er in de weg; alles is overzichtelijk aangeduid en zelfs de bib en het cafetaria zijn oases waar een mens denkt  ‘het is al 16.45’ en we moeten alweer de baan op.

Naast de tijdelijke tentoonstellingen blijft de vaste collectie niet in de depots staan of hangen; de collectie is altijd deel van de centrale expo-ruimte en dat is een prachtig uitgangspunt. White-cube zalen met prima werk van ondermeer Sigmar Polke, Jan Dibbets, Gerhard Richter, Bill Viola of James Turrell leren dat er kunst bestaat die de waan van de dag overleeft; kunst die er is en blijft staan al is dat werk gemaakt in een andere tijdsgeest en dito context.

Directeur Martijn van Nieuwenhuyzen geassisteerd door de slimme curator Maria Schnyder weten het beleid te sturen in een richting waarin de recente canonieke kunst zich wringt langsheen kunst die niet als westers wordt beschouwd.  Het is mooi dat de directie nu ook méér kunst aan bod laat komen met een politieke en wereldse inslag wat niet altijd leidt tot goede kunst en dat bewijst momenteel de kleine expo van Aria Dean die draait rond het ‘onbedoelde’ blijven fixeren van stereotypen over de zwarte cultuur via het internet dat via “copy na copy” haar oorspronkelijke beeldwaarde en dito inhoud (snel) verliest.

Maar niet getreurd,  de twee ruimere tijdelijke tentoonstellingen maken een namiddag De Pont Museum tot een ‘waar’ genoegen voor oog en geest.

Thomas Schuette (1954) moet niet meer worden voorgesteld – hij was tijdens zijn academiejaren in Duesseldorf al de lieveling van Gerhard Richter en weet deze appreciatie tot op vandaag hoog te houden. Men zou kunnen zeggen ‘waarom een expo van Thomas Schuette in De Pont?- ware het niet dat dit museum via de beschikbare ruime middelen kunstenaars kan verleiden met uitnodigingen van bijvoorbeeld het uitvoeren van niet gerealiseerde projecten.

Dit is nu het geval in De Pont met de realisatie van drie maquettes op ware grootte die Schuettte in die vorm presenteerde in de context van één van de meest straffe tentoonsgtellingen ooit sedert het begin van de jaren tachtig. Deze spraakmakende tentoonstelling  “Westkunst” in Keulen (1981) werd begeleid met een knoert van een publicatie waarin echter geen melding werd gemaakt van de presentatie van Thomas Schuette’s modellen.

De Pont bezit tal van belangrijke werken van hem en die zijn nu ook vanzelfsprekend te zien in Tilburg. Thomas Schuette werd in eerste instantie bekend met zogenaamde ‘modellen’ – het zijn maquettes die de gereduceerde vorm aannemen van mogelijk  ‘large scale’ te produceren kunstwerken waarin het gedachtengoed ervan al goed en wel doorleeft en te ‘lezen’ valt.

Hij beperkte zijn artistieke uitdrukking nooit qua media; hij is beslagen in aquarellen, (monumentale) grafiek, sculpturen en installaties van glas, keramiek, brons en hout en weet meer recent zelfs zijn maquettes 1/1 uit te voeren bij kapitaalkrachtige verzamelaars.

In De Pont ligt de nadruk nu op de vroege maquettes; het zijn fantastisch in elkaar gebricoleerde objecten die de verbeelding ten zeerste prikkelen; ook op het vlak van psychologie en de condition humaine die wordt gekenmerkt door absolute eenzaamheid.

Het is een pleizer om wolhokje na wolhokje de perfect gepresenteerde maqutetes te zien en te ‘ondergaan’ als tekens die iets tweegbrengen én dat is voor elke bezoeker een particulier privilege. Bezoekers worden soms zichtbaar helemaal één met de maquette – ze gluren erin en ernaast alsof ze er in de realiteit bij betrokken zijn.

De maquettes zijn denk- en verbeeldingsmachines en hoewel ze af en toe referentieel doen denken aan de iconen van de moderne architectuur denk ik dat ze eerder in relatie staan met de kunstpraktijk van kunstenaars van belang zoals Maria Nordman en Bruce Nauman.

In de witte kubussen staan nog andere méér monumentale maquettes zoals ééntje voor een verlegen uitgever en een monument die aan de eindigheid en de dood doet denken in casu Thomas Schuette zelf,  die een fictief monument maakte over zijn eigen dood.

De hoofdklus is te zien op de centrale De Pont  vlakte waar Thomas Schuette zijn drie Westkunst modellen uit 1980 op ware groottte kon realiseren. Met een gevoel voor spannende ruimtelijkheid weet hij perfect zijn drie monumentale model-sculpturen  te plaatsen en de grote witte hoekmuren te gebruiken voor een reeks indrukmakende, zeer grote  houtgravrues gebaseerd op ‘een kasteel’.

Met “Schiff” krijgt men via een spits oplopende  trap een ‘ander’ uitzicht op de tentoonstelling – letterlijk en ook figuurlijk. “Schiff” doet denken aan de film “Le Mépris” (1963) van Jean-Luc Godard waarin Brigitte Bardot schittert op het dek en de trappen van de fameuse Villa Malaparta op het sprookjeseiland Capri. Op de zijkant van de enorme sculptuur  prijken kleurrijke guirlandes – prille werken van Thomas Schuette met een zachte kritiek op de toen koele esthetiek van de minimal art die de ruime wit-moderne huizen sierde van de nieuwe ascetische collectioneurs.

“Kiste” is een vervaarlijk ding – als een vogel-valstrik waarin de angst heerst van gevangen te worden of figuurlijk in de val te trappen van de eigen en andere veilige status quo perceptie-gewoontes rondom ons. Een groen zeil met de mededeling “pro status quo” lijkt op zichzelf al een talige valstrik – een methode die Thomas Schuette meermaals (zoals Bruce Nauman) geebruikt in zijn schitterende aquarellen.

“Bühne” tenslotte is een leeg podium waarover een theaterdoek is gedrappeerd: de mens als acteur die veelal niet zelf beschikt over een scenario en zich laat leiden … ook bij de stellingen  van wat kunst is en niet is…

Thomas Schuette xpeekt zich nooit inhoudelik uit en hierin huist de blijvende belangstelling voor zijn werk; werk dat qua inhoud mee-gaat op de socio-politieke veranderingen van de tijd.

Achteraan staat “Steel woman” (1998)  uit de vaste De Pont verzameling als een in elkaar gepuzzeld naakt lichaam zonder begin en einde; zonder menselijkhed en ontstaan via talloze keramische pogingen/studies om tot een vrije vorm te komen. Het draait  bij Thomas Schuette steeds om ‘mogelikheden’ te creeëren waarin het opgeroepen beeld alle vormen van vanzelfsprekendheid ‘te lijf’ gaat. 

Deze tentoonstelling is opmerkelijk omdat hier het solitiare denken van een uitzonderlijk getalenteerd kunstenaar wordt ontvouwd via aan een architectuur gelieerde verbeelding.

Het oeuvre van Thomas Schuette wordt hier dankzij het brede aankoopbeleid van De Pont goed en wel inzichtelijk gemaakt – een kunstenaar die erin slaagt om zijn ideeën in alle mogelijke media tot uitdrukking te brengen  in een veronderstelling dat de toeschouwer a priori verweesd achter blijft met zijn/haar eigen twijfels, besognes en gelukzaligheden van zijn/haar in tijd en ruimte  bperkte menselijke existentie.

In de nieuwbouw is de bijdrage te zien van Stan Douglas (1960) als officiële bijdrage van Canada aan de Biennale van Venetië in 2O22. De titel “2011 – 1848” alludeert op twee bijzondere jaren waarin heel veel oproer, revolte en druk om democratische veranderingen ‘plaats’ vonden (op straten en pleinen).

De tentoonsgtelling is klein maar is overweldigend. Bekijk met open ogen de momenten van belang uit 2011 die onze recente tijd ferm beïnvloedden en blijven beïnvloeden.

De fantatische monumentale foto’s zijn schitternde re-stages van de Arabische Lente in  Tunis, Occupy beweging in New York en de Hackney-rellen ih Londen & de Stanley-cup rellen in het Vanvouver,  Stan Douglas’ woonplaats.

Het double-videowerk “ISDN” verbindt op een ‘politieke’ manier de rapper uit Caïro met die van London. Een gelijklopend ritme,  alsook de taal van ‘de jeugdige opstand” zijn hen ‘gemeen’.

Wat een ervaring evoceert Stan Douglas hier met uiterst precies geënscneerde en geproduceerde beelden die niet de realiteit zijn,  maar een indrukwekkende afbeeldng ervan net zoals het allemaal écht zou kunnen zijn en per slot van rekening ‘is’.

Luk Lambrecht

De beide tentoonstellingen zijn nog tot te zien tot 28.01.2024. – een must see…!

www.depont.nl

© Thomas Schütte, Schiff (Modell 1:20), 1980, foto: Candida Höfer, c/o Pictoright Amsterdam 2023

Traduction DeepL

 L’art référentiel au musée De Pont de Tilburg

Thomas Schütte et Stan Douglas excellent !

Le musée De Pont est un lieu où l’amateur d’art contemporain peut trouver de la détermination ; un lieu où tout engouement ne passe pas instantanément. La politique du musée est prudente et ne suit pas les caprices d’un marché de l’art en pleine effervescence. De Pont expose de l’art contemporain depuis sa création en 1992 – une époque où les Pays-Bas étaient complètement captivés par la documenta 9 de Jan Hoet (Kassel). Entre-temps, De Pont à Tilburg est presque devenu une maison de campagne « flamande-bruxelloise » où tous nos artistes de renom se sont vus offrir une exposition, comme ce fut le cas pour Raoul De Keyser, Luc Tuymans, Berlinde de Bruyckere, Ann Veronica Janssens, Michel Francois, Kasper Bosmans et Anne Daems, parmi d’autres. De Pont reste un centre d’art parfaitement délimité et organisé. Rien ne gêne, tout est clairement indiqué et même le bib et la cafétéria sont des oasis où l’on se dit qu’il est déjà 16 h 45 et qu’il faut déjà reprendre la route.

Outre les expositions temporaires, la collection permanente ne reste pas dans les dépôts ; elle fait toujours partie de l’espace central de l’exposition, ce qui constitue un excellent point de départ. Les salles en cube blanc où sont exposées des œuvres de Sigmar Polke, Jan Dibbets, Gerhard Richter, Bill Viola ou James Turrell, entre autres, montrent qu’il existe un art qui survit à l’illusion du jour, un art qui est là et qui reste là, même si cette œuvre a été réalisée dans un autre contexte et dans un autre esprit.

Le directeur Martijn van Nieuwenhuyzen, assisté de la conservatrice avisée Maria Schnyder, sait comment orienter la politique dans une direction où l’art canonique récent côtoie l’art qui n’est pas considéré comme occidental.  La petite exposition d’Aria Dean, qui tourne autour de la fixation « involontaire » de stéréotypes sur la culture noire via l’internet et qui, par le biais de « copies après copies », perd (rapidement) sa valeur d’image originale et son contenu, en est la preuve.

Mais ne vous inquiétez pas, les deux expositions temporaires plus vastes font d’un après-midi au musée De Pont un « vrai » plaisir pour les yeux et l’esprit.

Thomas Schütte (1954) n’a plus besoin d’être présenté – il était déjà la coqueluche de Gerhard Richter pendant ses années d’études à Düsseldorf et il a conservé cette estime jusqu’à aujourd’hui. On pourrait se demander pourquoi une exposition sur Thomas Schütte à De Pont, si ce musée n’était pas en mesure, grâce à ses vastes ressources, d’attirer des artistes en les invitant, par exemple, à réaliser des projets non encore concrétisés.

C’est désormais le cas à De Pont avec la réalisation de trois modèles grandeur nature que Thomas Schütte avait présentés sous cette forme dans le cadre de l’une des expositions les plus punitives jamais organisées depuis le début des années 1980. Cette exposition « Westkunst » très médiatisée à Cologne (1981) était accompagnée d’une publication étonnante qui ne mentionnait cependant pas la présentation des maquettes de Thomas Schütte.

De Pont possède de nombreuses œuvres importantes de ce dernier, qui sont désormais exposées à Tilburg. Thomas Schütte s’est d’abord fait connaître par ce que l’on appelle des « modèles », c’est-à-dire des maquettes qui prennent la forme réduite d’œuvres d’art susceptibles d’être produites à « grande échelle », dans lesquelles ses idées sont déjà bien vivantes et peuvent être « lues ».

Il n’a jamais limité son expression artistique en termes de médias ; il est passionné d’aquarelles, de graphiques (monumentaux), de sculptures et d’installations en verre, en céramique, en bronze et en bois et, plus récemment, il a même réussi à réaliser ses maquettes 1/1 avec des collectionneurs fortunés.

Chez De Pont, l’accent est mis sur les premières maquettes ; ce sont des objets fantastiquement tricotés qui stimulent fortement l’imagination, y compris en termes de psychologie et de condition humaine caractérisée par une solitude absolue.

C’est une joie de voir et de « subir », poulailler après poulailler, des maquettes parfaitement présentées comme des signes qui transmettent quelque chose et qui sont un privilège privé pour chaque visiteur. Les visiteurs font parfois visiblement corps avec la maquette – ils regardent à l’intérieur et à côté d’elle comme s’ils étaient impliqués dans la réalité.

Les modèles sont des machines à penser et à imaginer et, bien qu’ils rappellent parfois les icônes de l’architecture moderne, je pense qu’ils se rapportent davantage à la pratique artistique d’artistes importants tels que Maria Nordman et Bruce Nauman.

Dans les cubes blancs se trouvent d’autres maquettes plus monumentales, comme celle d’un éditeur timide et un monument rappelant la finitude et la mort, en l’occurrence Thomas Schütte lui-même, qui a réalisé un monument fictif sur sa propre mort.

L’œuvre principale est visible sur la plaine centrale de De Pont, où Thomas Schüttea pu réaliser ses trois modèles d’art occidental de 1980 à l’échelle réelle. Avec un sens de la spatialité passionnant, il réussit parfaitement à placer ses trois maquettes-sculptures monumentales et à utiliser les grands murs d’angle blancs pour une série d’impressionnantes gravures sur bois de très grande taille basées sur « un château ».

Avec « Schiff », on accède à une vue « différente » de l’exposition par un escalier en pointe – au sens propre comme au sens figuré. « Schiff » rappelle le film de Jean-Luc Godard « Le Mépris » (1963) dans lequel Brigitte Bardot brille sur la terrasse et les escaliers de la célèbre Villa Malaparta sur l’île féerique de Capri. Des guirlandes colorées ornent les côtés de l’immense sculpture – des œuvres naissantes de Thomas Schütte qui critiquent gentiment l’esthétique cool de l’art minimal de l’époque qui ornait les spacieuses maisons blanches modernes des nouveaux collectionneurs ascétiques.

« Kiste » est une chose redoutable – comme un piège à oiseaux dans lequel on craint d’être pris ou piégé au sens figuré par ses propres habitudes de perception du statu quo et par celles des autres personnes sûres qui nous entourent. Une bâche verte portant l’inscription « pro status quo » semble être en soi un piège linguistique – une méthode que Thomas Schuette utilise à plusieurs reprises (comme Bruce Nauman) dans ses brillantes aquarelles.

La « scène », enfin, est une scène vide sur laquelle est drapée une toile de théâtre : l’homme en tant qu’acteur qui, la plupart du temps, n’a pas son propre scénario et se laisse guider … même dans les propositions de ce qu’est l’art et de ce qu’il n’est pas….

Thomas Schütte ne se moque jamais du contenu et c’est là que réside l’intérêt durable de son travail, un travail qui, en termes de contenu, suit les changements sociopolitiques de l’époque.

Au fond de la salle se trouve « Steel woman » (1998) de la collection permanente De Pont, un corps nu assemblé sans début ni fin, sans humanité, créé à partir d’innombrables tentatives/études de céramiques pour parvenir à une forme libre. Pour Thomas Thomas Schütte, il s’agit toujours de créer des « possibilités » dans lesquelles l’image évoquée « attaque » toutes les formes d’évidence.

Cette exposition est remarquable parce que la pensée solitaire d’un artiste exceptionnellement talentueux se déploie ici à travers l’imagination liée à l’architecture.

L’œuvre Thomas Schütte est bel et bien révélée ici grâce à la vaste politique d’acquisition de De Pont – un artiste qui réussit à exprimer ses idées dans tous les médias possibles en supposant que le spectateur reste a priori orphelin de ses propres doutes, inquiétudes et béatitudes de son existence humaine limitée dans le temps et dans l’espace.

Le nouveau bâtiment présente la contribution de Stan Douglas (1960) en tant que contributeur officiel du Canada à la Biennale de Venise en 22. Le titre « 2011 – 1848 » fait allusion à deux années particulières au cours desquelles beaucoup de tumultes, de révoltes et de pressions pour un changement démocratique ont eu lieu (dans les rues et sur les places).

L’exposition est petite mais impressionnante. Regardez avec les yeux ouverts les moments importants de 2011 qui ont fermement influencé et continuent d’influencer notre époque récente.

Les fantastiques photographies monumentales sont des mises en scène scintillantes du printemps arabe à Tunis, du mouvement Occupy à New York, des émeutes de Hackney à Londres et des émeutes de la Coupe Stanley à Vancouver, la ville natale de Stan Douglas.

La double vidéo « ISDN » relie le rappeur du Caire à celui de Londres d’une manière « politique ». Un rythme similaire, ainsi que le langage de la « rébellion juvénile » leur sont « communs ».

Quelle expérience Stan Douglas évoque ici avec des images mises en scène et produites avec une extrême précision qui ne sont pas la réalité, mais une représentation impressionnante de la réalité telle qu’elle pourrait être et telle qu’elle « est ».

Luk Lambrecht

Les deux expositions sont visibles jusqu’au 28.01.2024. – à voir absolument !

www.depont.nl

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.