MIMESIS


een permanent kunstwerk als een rhizome
van Lili Dujourie
aan de trappen van het KMSK Antwerpen

Het heeft een tijdje geduurd vooraleer Lili Dujourie (1941) groen licht gaf om haar permanente sculptuur “Mimesis” te installeren op de lege sokkel die het statige museum flankeert.
Tijdens de volkse feesten bij de opening (september 2022) van het hernieuwde KMSKA was dat onmogelijk; temeer omdat toen een flink podium zelfs “Diepe Fontein” van Cristina Iglesias overkapte/verstopte…

Lili Dujourie heeft zich in haar carrière altijd moeten (ver)zetten tegen het masculiene overwicht; haar tegendraadsheid maakte zich niet geliefd bij de Heren zoals Jan Hoet en Anton Herbert die haar niet selecteerden voor museale tentoonstellingen/projecten van belang of haar ‘divers’ werk niet aankochten binnen hun verzameling waarin nauwelijks vrouwelijke kunstenaars een plaats werden gegund. Dit is geen goed in de actuele markt liggende kritiek, maar een nuchtere vaststelling van een eertijds brede gender-discriminerende mentaliteit die zonder veel tegenstand tot voor kort welig bleef voortkabbelen.

Het uiterst verscheiden oeuvre van Lili Dujourie is te vergelijken met een elegante slalom langsheen kunsthistorische kennis, opgehoogd met persoonlijke ervaringen én geduldig en kundig in beelden gebracht via de meest uiteenlopende artistieke middelen van collages met magazine-snippers via constellaties met stalen platen tot fragiel en intimistisch werk met ijzerdraad, keramiek, gips, textiel en papier-mâché.
De vraag van de Stad Antwerpen om een beeld te bedenken aan de inkom van het KMSKA genereerde een verrassend idee om de nauwelijks voordien opgemerkte lege sokkel te gebruiken en op die manier het evenwicht te herstellen met de tegenoverstaande sokkel met het beeld “Faam” (1896) erop van Leon Mignon, die ook wel ‘Hulde aan Antoon van Dyck’ wordt genoemd; een kunstenaar/schilder wiens werk Lili Dujourie goed kent en waardeert.

Een Museum voor Schone Kunsten is als een inspirerende onderlegger voor de kunst van nu. Schone Kunsten zijn vandaag – met het ongeziene actuele succes van de Vlaamse Primitieven – bijzonder in trek, maar gelden niet meer als letterlijk voorbeeld voor de kunstenaars van vandaag. De Schone Kunsten beroepen zich voornamelijk op de imitatie van de zogenaamde natuur en de mens in al zijn/haar fysieke en emotionele verschijningsvormen en leiden via mimesis (nabootsing) tot introverte contemplatie en beschouwingen die een mens “even” buiten de realiteit zet van het wereldlijke en daarbij horende en uiteenlopende bekommernissen.

Bij nader toezien is het kunstwerk met de valstrik-titel “Mimesis” zeer bescheiden en wordt de taaie sokkel van blauwe steen als het ware omarmd met een summier, abstract netwerk van bronzen strips die de sokkel bij elkaar lijken te houden en tegelijk de suggestie oproepen van (abstracte) wortels die via de trappen-partij tot op de bodem van de sokkel woekeren.
Bovenop de sokkel staat een al even abstract aandoend ding-beeld dat volgens de informatie “een boom” moet voorstellen. Niets is hier minder duidelijk dan deze interpretatie, omdat de knikkende vorm op de sokkel helemaal niet aan een boom doet denken maar eerder aan een anatomisch detail zoals een knikkende knie of een elleboog. Het zijn visuele hypotheses die de interpretatie overmeesteren en wellicht ook steek houden als men denkt aan de Schone Kunsten waar de waarneming (al dan niet naar model) een wezenlijke “oefening” werd en een lange tijd zo bleef bij de realisatie van tekeningen en schilderijen waarin het mens-beeld centraal stond en ‘conceptueel’ al altijd verwortelde in eindeloze existentiële bespiegelingen en varianten van ‘professionele’ filosofie.
Een boom .. een stam – een boom die zijn kruin en gebladerte kwijt geraakte waarbij met wat verbeelding hier hoogstens ‘het idee’ van een boom overeind blijft.
Het permanent kunstwerk van Lili is een stam-boom geworden waarin de voeding via de grillige ‘tentakelende’ wortels langsheen de onlosmakelijke sokkel, voeding geeft én ontneemt aan het aanpalende museum met ware tempel-allures.
“Mimesis” vertakt en helpt bij de versplintering van de gedachten over het tot voor kort erg lineair-westerse verhaal over de geschiedenis van de kunst.
“Mimesis” ondermijnt letterlijk met een knik de stamboom van de kunstgeschiedenis waarbij alternatieven in de toekomst altijd gelinkt zullen blijven aan de voortschrijdende inzichten van telkens weer een nieuwe tijdsgeest de zich aandient voor een andere bocht in het denken over de kunst.
Lili Dujourie zet hiermee ongezien ook het gezapige en meer en meer aan “events” gelieerde voortbestaan van het museum onder druk, net zoals haar vriend/kunstenaar Jef Geys op een uitnodiging van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten in 1970 een brief schreef met het voorstel het museum op te blazen.
(Wellicht ligt de sluimerende bom van Jef Geys nog steeds ergens tactisch verborgen onder de fundamenten van het Museum, alleen Jef kan het nog weten!).
De kunst groeit en vertakt als een boom en levert nieuw verworven inzichten en analyses op die op momenten in de tijd “klaar”, rijp en helder worden (geformuleerd) om oude en conservatieve standpunten over te nemen.
Het nieuwe, permanente beeld van Lili Dujourie is complex en laat zich zoals al haar ander werk niet snel behappen en visueel consumeren.
“Mimesis” is ronduit een schitterend ‘open’ kunstwerk dat zich afzet tegen alle vormen van inhoudelijk snel voorbijglijdende correctheid én als kunstwerk perfect inspeelt op de vrijheid van verbeelding en meningsuiting door juist elke vorm van pré-interpretatie te ontmijnen.
“Mimesis” is een belangrijk kunstwerk waarin Lili Dujourie uitmunt in het dribbelen van herkenbaarheid van stijl; haar kunst is overdacht, bedachtzaam én poëtisch en fungeert als een denkbeeldig bos dat zachtjes meedeint op het ritme van een frisse herfstwind.
Haar oeuvre is letterlijk vertakt als een fijnzinnig eco-systeem waarin de mens in relatie tot cultuur en natuur de wereld uitmaakt ter creatie van beelden waarin woorden-loosheid wordt geconverteerd in doorleefde, bezielde en sprekende materie.
“Mimesis” maakt deels zichtbaar wat wortel-gewijs behoort tot de ongeziene aarde/humuslaag van onze (kunst)wereld. De kunstenaar is een avontuurlijke seismograaf die kennis, het niet-weten en latente en andere trillingen en gewaarwordingen registreert en op een artistieke manier verkondigt in een kunstwerk dat langs alle kanten gretig knaagt aan het verlangen van een mens naar inhoud en intenties . Het permanente kunstwerk van Lili Dujourie blijft een beeld waarin het mysterie van het niet kunnen bevatten van de inhoud de blijvende actualiteit ervan bezegelt.

Luk Lambrecht

Traduction en français

MIMESIS
une œuvre d’art permanente sous forme de rhizome
par Lili Dujourie
sur les marches du KMSK Anvers

Il a fallu un certain temps avant que Lili Dujourie (1941) ne donne le feu vert pour installer sa sculpture permanente « Mimesis » sur le socle vide qui borde le majestueux musée.
Lors des festivités populaires de l’inauguration (septembre 2022) du KMSKA rénové, c’était impossible ; d’autant plus qu’à l’époque, une scène assez imposante avait même recouvert la « Fontaine profonde » de Cristina Iglesias…

Au cours de sa carrière, Lili Dujourie a toujours dû tenir tête à la prépondérance masculine ; son caractère ne l’a pas fait aimer des seigneurs comme Jan Hoet et Anton Herbert, qui ne l’ont pas sélectionnée pour des expositions/projets muséaux d’intérêt ou n’ont pas acheté ses œuvres « diverses » au sein de leurs collections, dans lesquelles pratiquement aucune femme artiste n’avait sa place. Il ne s’agit pas d’une critique avertie du marché actuel, mais d’une observation sobre d’une mentalité discriminatoire à l’égard des femmes, autrefois très répandue, qui s’est maintenue sans grande opposition jusqu’à récemment.

L’œuvre extrêmement variée de Lili Dujourie peut être comparée à un élégant slalom à travers la connaissance de l’histoire de l’art, enrichie par des expériences personnelles et patiemment et habilement représentée par les moyens artistiques les plus divers, des collages avec des coupures de magazines aux constellations avec des plaques d’acier, en passant par des travaux fragiles et intimistes avec du fil de fer, de la céramique, du plâtre, des textiles et du papier mâché.
La demande de la ville d’Anvers de créer une sculpture à l’entrée du KMSKA a donné lieu à une idée surprenante : utiliser le socle vide à peine remarqué, rétablissant ainsi l’équilibre avec le socle opposé sur lequel se trouve la sculpture « Faam » (1896) de Léon Mignon, également appelé « Hommage à Anthony van Dyck », un artiste-peintre dont Lili Dujourie connaît et apprécie bien le travail.

Un musée des beaux-arts est comme une base d’inspiration pour l’art d’aujourd’hui. Les beaux-arts sont particulièrement demandés aujourd’hui – avec le succès actuel inédit des primitifs flamands – mais ne comptent plus comme modèles littéraux pour les artistes d’aujourd’hui. Les Beaux-Arts reposent principalement sur l’imitation de ce que l’on appelle la nature et l’homme dans toutes ses manifestations physiques et émotionnelles et, par le biais de la mimesis (imitation), conduisent à une contemplation introvertie et à des contemplations qui placent une personne « pour un moment » hors de la réalité du monde et des préoccupations associées et diverses.

À y regarder de plus près, l’œuvre d’art au titre piège « Mimesis » est très modeste et le dur socle en pierre bleue est embrassé, pour ainsi dire, par un bref réseau abstrait de bandes de bronze qui semblent tenir le socle ensemble tout en évoquant la suggestion de racines (abstraites) qui prolifèrent à travers la partie escalier jusqu’au bas du socle.
Au sommet du socle se trouve une sculpture d’apparence tout aussi abstraite qui, selon les informations, est censée représenter « un arbre ». Rien ici n’est moins clair que cette interprétation, car la forme penchée sur le socle ne fait pas du tout penser à un arbre mais plutôt à un détail anatomique tel qu’un genou qui se plie ou un coude. Il s’agit d’hypothèses visuelles qui prennent le pas sur l’interprétation et qui peuvent également avoir un sens si l’on pense aux Beaux-Arts où l’observation (modelée ou non) est devenue un « exercice » essentiel et l’est restée pendant longtemps dans la réalisation de dessins et de peintures où l’image humaine était centrale et « conceptuelle » déjà toujours enracinée dans d’interminables réflexions existentielles et variantes de la philosophie « professionnelle ».
Un arbre … un tronc – un arbre qui a perdu sa couronne et son feuillage où, avec un peu d’imagination, il reste tout au plus « l’idée » d’un arbre.
L’œuvre d’art permanente de Lili est devenue un arbre-tronc qui se nourrit des racines fantaisistes en forme de tentacules le long de la plinthe inséparable, et qui prive le musée adjacent de l’allure d’un véritable temple.
« Mimesis » se ramifie et contribue à fragmenter les réflexions sur le récit occidental de l’histoire de l’art, jusqu’à récemment très linéaire.
« Mimesis » ébranle littéralement d’un clin d’œil l’arbre généalogique de l’histoire de l’art, où les alternatives futures resteront toujours liées aux perspectives progressives de chaque fois qu’un nouveau zeitgeist se présente pour un nouveau tournant dans la réflexion sur l’art.
Ce faisant, Lili Dujourie fait également pression, de manière invisible, sur la survie du musée, qui s’émousse et devient de plus en plus « événementiel », tout comme son ami/artiste Jef Geys a écrit une lettre au Musée des Beaux-Arts d’Anvers en 1970, proposant de faire sauter le musée.
(Peut-être la bombe dormante de Jef Geys est-elle encore tactiquement cachée quelque part sous les fondations du musée, seul Jef peut encore le savoir).
L’art grandit et se ramifie comme un arbre, produisant des idées et des analyses nouvellement acquises qui, à certains moments, deviennent « prêtes », mûres et claires (formulées) pour s’attaquer à des vues anciennes et conservatrices.
La nouvelle sculpture permanente de Lili Dujourie est complexe et, comme toutes ses autres œuvres, ne se laisse pas saisir rapidement et consommer visuellement.
« Mimesis » est une œuvre d’art brillamment « ouverte » qui s’oppose à toute forme de correction liée au contenu qui passe rapidement et qui, en tant qu’œuvre d’art, répond parfaitement à la liberté d’imagination et d’expression en déminant précisément toute forme de pré-interprétation.
« Mimesis » est une œuvre importante dans laquelle Lili Dujourie excelle à rendre son style reconnaissable entre tous. Son art, réfléchi et poétique, fonctionne comme une forêt imaginaire qui se balance doucement au rythme d’un vent frais d’automne.
Son œuvre est littéralement ramifiée comme un écosystème délicat dans lequel l’homme, en relation avec la culture et la nature, compose le monde pour créer des images dans lesquelles le manque de mots est converti en une matière vécue, animée et expressive.
« Mimesis » rend partiellement visible ce qui appartient, à la racine, à la couche invisible de terre/humus de notre monde (artistique). L’artiste est un sismographe aventureux, qui enregistre la connaissance, le non-savoir et les vibrations et sensations latentes et autres, et les proclame artistiquement dans une œuvre d’art qui ronge avidement tous les côtés du désir de contenu et d’intentions d’une personne . L’œuvre d’art permanente de Lili Dujourie reste une image dont le mystère de l’impossibilité d’en saisir le contenu scelle l’actualité durable.

L.L.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.