Geel als context voor een label-loze stadstentoonstelling waarin schoonheid ijvert met de realiteit van de kleine én grote wereld.

“Middlegate” is een expo die plaats vindt 1O jaar na een tentoonstelling van wijlen Jan Hoet die zijn prille jeugd beleefde in Geel, waar zijn vader psychiater was in een stad waar open zorg heerste naar en met psychisch hulpbehoevenden.

De expo is duidelijk een evenement voor de stad; je rijdt Geel triomfantelijk binnen geflankeerd met talloze pub-banners, wapperend langs de kant.

De curatoren Pierre Muylle en Philippe Van Cauteren maakten er een parcours met vier locaties, selecteerden wereldwijd het werk van meer dan 5O kunstenaars en hielden het ticket op 1 euro per locatie. Business as usual zou je meteen opmerken; een provinciestad die graag investeert in beeldende kunst als een prima belegging in city-marketing en bij gevolg ook in een duwtje voor de plaatselijke horeca.

Bij “Middlegate” niets van dit alles; de curatoren reflecteerden eerst grondig over de noodzaak, de routine en de publieke omkadering van een tentoonstelling. Het uittesten van nieuwe formats of een andere publieksbenadering kan minder vlot gebeuren in een museum en daarom is Geel een perfecte locatie om één en ander uit te proberen.

In deze expo zijn geen labels met de naam van de kunstenaar en de titel van het werk te bespeuren. Ook inhoudelijke context blijft achterwege; het publiek wordt  vrij gelaten om ongehinderd te kijken naar kunst, zich te concentreren op wat er zich visueel afspeelt voor de ogen en wordt uitgenodigd om zelf een oordeel te vellen (voor wie dat wenst) op een speciaal blad waarop  ‘reacties, meningen en gevoelens’  genoteerd  en gedeeld worden met andere bezoekers.

Het is een gewaagde zet: het project zet een groot vraagteken achter de manier waarop wij als publiek kritiekloos van expo naar expo hollen/hoppen en het stramien en denken (blijven) slikken van de experten/curatoren. De gedachte dat wij als het ware ‘voorgeprogrammeerd” naar kunst kijken wordt vandaag helemaal niet meer in vraag gesteld.

Het was vooral wijlen de Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner die meermaals de (naïeve) edu-zaalteksten in musea en andere tentoonstellingscentra in twijfel trok.

Hij was van oordeel dat het publiek wel zelf een mening kon vormen over zijn talig werk en meende dat veel teksten geschreven waren met een onderliggende betuttelende intentie.

En ja, vandaag zit deze virus er goed in; de zaalteksten in musea en kunstcentra moeten extra kort blijven, een hoog fait-divers-gehalte vertonen en mogen zeker geen politieke insinuaties bevatten.

Het is dan ook moedig dat de curatoren van “Middlegate” het aandurven om het publiek au serieux te beschouwen door de mogelijkheid open te houden om zonder labels op een onbevooroordelende maner naar kunst te kijken.

De expo gaar door op 4 locaties waaronder het herenhuis waar Jan Hoet als kind opgroeide – in de nabije buurt van het befaamde Openbaar Psychiatrisch Zorg- en Kenniscentrum.

Op deze wandel-expo zijn geen werken of installaties te zien van beroemde kunstenaars; uiteraard herkennen personen die af en toe tentoonstellingen bezoeken wie de auteur is van de kunstwerken maar dan nog … blijft de mix van diverse kunst (outsider-kunst – wat een draak van een definitie) de blik alert houden voor de vraag wat nu als kwaliteit of niet moet worden bestempeld in de context van het institutioneel bitter weinig in vraag gestelde courante kunstcircuit.

In deze context en uit respect voor wie de tentoonstelling nog wil bezoeken ga ik hier zelf geen namen van kunstenaars vermelden.

In het Jan Hoet-Huis is de kunst heel museaal en mooi opgesteld en daar kom je in contact met ‘herstelde keramiek’, een reeks zeer innemende schilderijen op basis van research in de plaatselijke archieven van het bekende centrum en spelen complexe installaties met oa trash een spel tussen heden en verleden met verwarring in duiding, context en interpretatie.

De vele kamers van het Hoet-huis fungeren als een soort hoofd met ‘kamers’ die onderling een soort verband suggereren.

Wat verderop in het zorgcentrum is het kamertje na kamertje genieten van kunst waarin figuurlijk een of andere kortsluiting en/of een knoop zit verweven die het creatieve denken veelal laat haperen en/of op hol doet slaan dankzij de plastische uitdrukking van een verinnerlijkte verbeelding.

Heel mooi is het menselijk geproduceerde geluid van wolven die de sfeer van dit deel van de tentoonstelling overheerst en een stuk wilde én ongewilde natuur dichterbij brengt.

In het badhuis is een andere intrigerende film te zien; een narrenschip steek van wal de zee in en narren/filosofen zingen en mijmeren over wat al dan niet normaal is dobberend op de zee als een metafoor van wijde richtingloosheid.

In De Halle in het centrum van de gemeente zijn kamers ingericht waarin (vooral) de schilderkunst zegeviert. Krasse, koppige koppen in allerlei situaties en poses wisselen stillevens en dorpelijke composities af. Het is een lust voor het oog ook te vissen naar de intenties van de curatoren naar hun inzichten bij het samenstellen van de kamers.

“Middlegate” is een breed project geworden waar de toeschouwer de dirigent wordt van zijn /haar kijken. De be-oogde vrijheid van kijken slaat al snel om van een esthetische naar een waaier van ethische overwegingen in een wereld die als nooit tevoren als het ware achterstevoren draait. Op naar Geel !

Luk Lambrecht

Nog tot 17.12.2023

Le jaune comme contexte pour une exposition urbaine sans label dans laquelle la beauté rivalise avec la réalité du petit et du grand monde.

« Middlegate » est une exposition qui a lieu 10 ans après une exposition de feu Jan Hoet, qui a vécu sa jeunesse à Geel, où son père était psychiatre dans une ville où il existait des soins ouverts pour et avec des personnes mentalement nécessiteuses.

L’exposition est clairement un événement pour la ville ; vous entrez triomphalement dans Geel, flanqué d’innombrables bannières de pub flottant sur le côté.

Les commissaires Pierre Muylle et Philippe Van Cauteren ont créé un parcours en quatre lieux, sélectionné les œuvres de plus de 50 artistes du monde entier et maintenu le billet à 1 euro par lieu. Vous remarquerez immédiatement que les choses se passent comme d’habitude ; une ville de province qui aime investir dans les arts visuels comme un excellent investissement dans le marketing de la ville et donc aussi comme un coup de pouce pour l’industrie de la restauration locale.

Rien de tout cela avec « Middlegate » ; les commissaires ont d’abord réfléchi en profondeur à la nécessité, à la routine et au contexte public d’une exposition. Tester de nouveaux formats ou une approche différente du public peut être plus difficile dans un musée, c’est pourquoi Geel est l’endroit idéal pour essayer certaines choses.

Il n’y a pas d’étiquette avec le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre dans cette exposition. Le contexte de fond est également omis ; le public est libre de regarder l’art sans entrave, de se concentrer sur ce qui se passe visuellement sous ses yeux et est invité à se faire son propre jugement (pour ceux qui le souhaitent) sur une feuille spéciale sur laquelle sont enregistrés « les réactions, les opinions et les sentiments ». et partagé avec d’autres visiteurs. C’est un geste audacieux : le projet met un grand point d’interrogation derrière la manière dont nous, en tant que public, courons/sautons sans esprit critique d’exposition en exposition et (continuons à) avaler le modèle et la pensée des experts/conservateurs. L’idée selon laquelle nous regardions l’art comme « préprogrammé » n’est plus remise en question aujourd’hui.C’est principalement le regretté artiste américain Lawrence Weiner qui a remis en question à plusieurs reprises les textes (naïfs) des edu-hall dans les musées et autres centres d’exposition.Il pensait que le public pouvait se forger sa propre opinion sur son travail linguistique et estimait que de nombreux textes étaient écrits avec une intention condescendante sous-jacente.Et oui, aujourd’hui ce virus est en bonne santé ; les textes des salles des musées et des centres d’art doivent rester très courts, présenter une grande diversité factuelle et ne doivent en aucun cas contenir d’insinuations politiques. Il est donc courageux que les conservateurs de « Middlegate » osent prendre le public au sérieux en gardant ouverte la possibilité de regarder l’art de manière impartiale et sans étiquette. L’exposition se déroulera sur 4 lieux, dont le manoir où Jan Hoet a grandi enfant – à proximité du célèbre Centre public de soins et de connaissances psychiatriques.Cette exposition itinérante n’inclut pas d’œuvres ou d’installations d’artistes célèbres ; Naturellement, les gens qui visitent occasionnellement des expositions reconnaissent qui est l’auteur des œuvres d’art, mais même alors… le mélange de divers arts (l’art brut – quel dragon de définition) continue de garder l’œil attentif à la question de ce qui constitue la qualité ou ne doit pas être labellisé dans le cadre du circuit artistique actuel, institutionnellement très peu remis en question. Dans ce contexte et par respect pour ceux qui souhaitent encore visiter l’exposition, je ne citerai pas ici les noms des artistes.Dans la Jan Hoet-Huis, l’art est très muséal et magnifiquement agencé et vous y entrez en contact avec des « céramiques restaurées », une série de peintures très engageantes basées sur la recherche dans les archives locales du célèbre centre et des installations complexes qui jouent avec entre autres trash un jeu entre passé et présent avec confusion dans l’interprétation, le contexte et l’interprétation.Les nombreuses pièces de la maison Hoet fonctionnent comme une sorte de tête avec des « pièces » qui suggèrent une sorte de connexion entre elles.Un peu plus loin dans le centre de soins, salle après salle, vous pourrez admirer des œuvres d’art dans lesquelles, au sens figuré, se tissent un court-circuit et/ou un nœud qui fait souvent vaciller et/ou déchaîner la pensée créatrice grâce à l’expression plastique d’un imagination intériorisée.Le son des loups produit par l’homme est très beau, ce qui domine l’atmosphère de cette partie de l’exposition et rapproche un morceau de nature sauvage et indésirable.Un autre film intrigant est projeté dans les bains publics ; un bateau de fous navigue du rivage vers la mer et des bouffons/philosophes chantent et réfléchissent sur ce qui est ou n’est pas normal flottant sur la mer comme une métaphore d’une grande absence de direction. À De Halle, au centre de la commune, des pièces ont été aménagées dans lesquelles (surtout) la peinture triomphe. Des têtes fortes et têtues dans toutes sortes de situations et de poses alternent entre natures mortes et compositions villageoises. C’est un régal pour les yeux de pouvoir également rechercher les intentions des conservateurs et leurs idées lors de l’aménagement des salles.« Middlegate » est devenu un vaste projet où le spectateur devient le chef d’orchestre de son regard. La liberté de visionnement recherchée passe rapidement d’une question esthétique à une série de considérations éthiques dans un monde qui tourne en arrière comme jamais auparavant. Place au Jaune !  Luc LambrechtJusqu’au 17 décembre 2023

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.